Verksamhet
Konsultation - psykoterapi - utredning - handledning 

Personlig vägledning - utvecklingsstöd - rådgivning - coaching

 

Sankt Eriksgatan 76, 113 20 Stockholm

Tel 08-33 11 03, 070-788 33 05
Fax 08-32 02 74

E-post: info@sankt-erik.se 

Klinisk klient- och patientinriktad verksamhet

KONSULTATION  

Konsultation och rådgivning i samband med livssituationsproblem (relationsfrågor,
samlevndadsfrågor, arbetsrelaterade svårigheter.)

Psykologiska frågeställningar: känslomässiga problem, psykiska svårigheter
och symptom (depressions- och ångest- och tvångsproblematik. Identitets- och sexuell
problematik)

PSYKOTERAPI

Psykodynamisk långtidspsykoterapi. Problemfokuserad tidsbegränsad psykoterapi.

Psykologisk symptombehandling. Stödintervention. Rådgivning. Vuxen- och tonårspsykoterapi.

Barnpsykologiska frågeställningar.

PSYKOLOGISK BEHANDLING

Kognitiv beteendeterapi (ex.vis vid panikångestsyndrom, tvångssyndrom, fobiska problem)

PARTERAPI

Samlevnad, samlevnadsproblem

UTREDNING

Psykologiska utredningar. Psykodiagnostik, psykologisk testdiagnostik, psykosociala utredningar.
Bedömningar i anslutning till juridiska mål som inkluderar specialistbedömningar av barn/vuxna
(vårdnadstvister, umgängesrättstvister). Psykologiska kapacitetsbedömningar med hjälp av psykologiska
test, personlighetsbedömningar med hjälp av psykologiska test. Barnpsykologiska frågeställningar.

 

Personlig utveckling - rådgivning - personlig vägledning - utvecklingsstöd - coaching

 

____________________________

Ansvarig för mottagningen:

Krister Boman, fil.dr. Legitimerad psykolog - legitimerad psykoterapeut

Specialist i klinisk psykologi inom 

- Utredning,bedömning,diagnostik

- Konsultation, handledning

- Åtgärder, behandling, rådgivning

- Metodutveckling, utvärdering.

 

Bland verksamma vid mottagningen, finns det en variation beträffande inriktning, grundutbildning,
specialutbildning och erfarenhet.

 


Professionell och personlig utveckling

Utbildningsorienterad verksamhet inom psykologi

Om psykoterapi

Om terapeuten

Psykoterapiutbildningen

Skäl att gå i psykoterapi

Kostnader vid psykoterapi

Reducerad taxa


 

  Professionell och personlig utveckling

Verksamhet med inriktning på professionell och personlig utveckling, tillväxt- och kunskapsorienterat

Personlig vägledning

Utvecklingsstöd, personlig utveckling

 Utbildningsorienterad verksamhet inom psykologi

Handledning i psykoterapi, psykologisk behandling och angränsande områden

 Om psykoterapi

Beroende på terapiform och inriktning och den hjälpsökandes hjälpbehov skiljer sig det

terapeutiska arbetet.

Det kan handla om att med hjälp av en psykoterapeut bearbetar inre konflikter, försöker att komma ifrån eller
bemästra psykiska symptom och svårigheter, och/eller förändra psykiska mönster. Målsättningen
kan vara att Du ska uppnå ökad självkännedom, upptäcka både hinder och inre resurser, komma
igenom en kris eller förstärka identiteten och nå en meningsfull förståelse av Din livsutveckling. Terapin hjälper

dig att få verktyg och sätt att i fortsättningen hantera dina svårigheter bättre, eller bli av med dem.

Vanligen träffar Du Din psykoterapeut med stor regelbundenhet, på samma tid och plats 45 min
en gång i veckan. Du väljer själv vad du talar om, men från aktuella händelser går ofta vägen tillbaka
i minnen och tidigare upplevelser. Vid kognitiv terapi, arbetar man dock vanligen annorlunda, och terapeuten

har en aktivare roll i uppläggningen av samtal möt en och eventuella träningssituationer där man gemensamt

fokuserar på ett väldefinierat problem.

Mötet mellan den som går i psykoterapi och psykologen kan för att uppnå sitt mål bli långvarigt och
intensivt, men ibland mer kortvarigt och avgränsat.

Psykoterapin syftar till att förstå och utnyttja dynamiken både i tidigare och aktuella händelser.
Du använder relationen till psykoterapeuten och dennes yrkesmässiga kunnande för att förstå dig
själv och bygga upp en egen styrka, få en livstolkning och ökad trygghet, självkänsla och större

valfrihet i ditt liv. Vid kognitiv terapi (KT) arbetar man tillsammans med terapeuten i syfte att minska eller

helt bli fri från välavgränsade symptom eller svårigheter. Vid KT arbetar man oftare med en tidsbestämd

behandlingsplan, än man vanligen gör vid s.k. psykodynamisk psykoterapi.

En erfaren och kompetent terapeut som har kunskap och utbildning i flera terapiformer kombinerar oftast t.ex.

psykodynamisk och kognitiv metod för bästa anpassning till den hjälpsökandes problem och för bästa resultat.

 Om terapeuten

Psykoterapi bedrivs av leg. psykoterapeuter, eller ibland av psykoterapeuter i utbildning, som då går i
regelbunden handledning. Handledaren är då själv legitimerad psykoterapeut och oftast även utbildad
psykoterapihandledare.

En legitimerad psykoterapeut arbetar självständigt med att bedriva psykoterapi inom offentlig eller
privat verksamhet.

 Psykoterapiutbildningen

 Psykoterapiutbildningen är en specialistutbildning. Det innebär att terapeuten först måste ha
en grundutbildning såsom psykolog, läkare, socionom, etc., som måste kompletteras med en
3-4-årig psykoterapeutisk påbyggnadsutbildning.

Utbildningen är uppdelad i en teori- och metoddel samt en handledningsdel (själv bedriva terapi
under handledning). Man måste i samband med utbildningen även själv genomgå en s.k.
utbildningspsykoterapi, "egenterapi".

Inom psykologutbildningen ges grundläggande undervisning i psykoterapi med psykodynamisk
eller kognitiv inriktning. Vid den psykodynamiska inriktningen ligger fokus ligger på teorier och
metoder som utvecklats inom det psykodynamiska teorisystemet. Inom denna begreppsram
presenteras utvecklingspsykologi, psykopatologi, utrednings- och samtalsmetodik och
psykoterapeutisk arbetsmetodik. Utbildningen ger även en orientering om etiska och
vetenskapsteoretiska frågeställningar samt belyser den dynamiska psykoterapiforskningens
aktuella kunskapsläge. Terapikursen ger del i behörighet att söka till legitimerande psykoterapikurser,
som i sin tur innebär fördjupning säväl teoretiskt som när det gäller att bedriva egna terapier under
handledning.

 Skäl att gå i psykoterapi

 Vanligtvis söker man psykoterapi då man vill förändra något i sin livssituation. Kanske har man
mått dåligt p.g.a att omständigheterna i livet inte är som man vill ha det. Det kan röra sig om att
man känner ångest, oro, eller att man känner sig deprimerad eller lider av psykosomatiska besvär.
Det kan var att man upplever stark stress, har svårt att sova eller upplever att man inte orkar med
privat- och/eller arbetslivets olika krav.

Man kan även drabbas av rädslor (fobier) i olika situationer, eller svårigheter att förhålla sig till
verkligheten. Relations- eller samlevnadsproblem eller skilsmässa är något som kan göra att man
söker sig till psykoterapi. Men även svårigheter på arbetet, arbetslöshet eller förluster och förändringar
i livet som leder till kris och medför obehag och lidande.

Utbrändhet eller s.k. utmattningsdepression, som ett resultat av svårigheter i arbetssituationen och
svårighet att på rätt sätt ta tillvara och spara på sina resurser kan bli ett allvarligt problem, där man
måste få hjälp utifrån för att komma vidare och nå en hållbar lösning. Psykoterapi kan också vara en
väg för den, som vill nå större självinsikt och självkännedom, och därigenom utvecklas vidare i livet. I
sådana lägen söker man således inte i första hand för att man mår dåligt eller upplever särskilda
svårigheter.

När det gäller att man vill förändra något, så är psykoterapins syfte är att ge kunskap om och förståelse
för uppkomstorsaker ( kanske svåra händelser, upplevelser och kriser tidigare i livet) och illa fungerande
förhållningssätt. Att lindra psykiska besvär och minskad upplevelse av lidande, t. ex. ångest eller
depressiva känslor, kan också vara ett skäl att söka sig till psykoterapi. lidande. Den dynamiska
psykoterapin syftar även till att ge en ökad medvetenhet om den egna livshistorien, och den betydelse
den har haft för
de aktuella svårigheterna.

 Kostnader vid psykoterapi

 I många, kanske de flesta fall, när man går i psykoterapi i privat regi, så betalar man själv hela
kostnaden, som då kan bli relativt hög. Det hänger ihop med att privat verksamma psykoterapeuter
inte kan vara anslutna till t.ex. försäkringskassesystemet.

Taxorna varierar en del beroende på terapeutens grundutbildning, utbildning, kompetens och erfarenhet,
men det torde i de flesta fall röra sig om ca 500 - 900 kr per samtalstimme (en terapisession är
vanligtvis 45 minuter).

Vissa arbetsgivare har som en förmån för sina anställda, att man kan gå i privat psykoterapi på
arbetsgivarens bekostnad. Lokalt kan också förekomma att man kan få ekonomiskt stöd från sin
psykiatriska mottagning, för kostnaden när man går i terapi privat. Detta system är dock inte allmänt,
men kan möjligen förekomma där man på den offentliga mottagningen inte har möjlighet att själv
erbjuda psykoterpeutisk behandling till den som söker hjälp.

Reducerad taxa

Vis Sankt Erik-mottagningen kan du få hjälp eller gå i terapi till reducerad taxa

hos terapeuter i utbildning med kvalificerad handledning. Dessa har som regel psykoterapiutbildning

på steg-1 nivån och går kanske i en vidareutbildning i psykoterapi.

Alla terapeuter på steg-1 nivå på mottagningen är rutinerade, kompetenta och med lång erfarenhet från

terapi och arbete med människor som söker hjälp. De har oftast en grundbefattning på ett arbete, där

terapi, stödsamtal och rådgivning ingår i det dagliga huvuduppgifterna.

P.g.a. att de har den lägre formella kompetensen och arbetar under handledning blir taxan lägra och man

kan i dessa fall erhålla reducerad taxa som kan ligga mellan 250 och 350 kr per besök.